Rättshjälp – Vad ingår i hemförsäkringen?

I din hem- eller villaförsäkring ingår alltid ett rättsskydd. Denna täcker bland annat juridisk hjälp, men även delar av rättegångskostnaderna i en tvist. Den erbjuds däremot inte per automatik, utan huvudregeln är att tvisten ska kunna gå till allmän domstol. 

Det ska även finnas en aktuell tvist innan du är berättigad skyddet. Ärendet ska dessutom överstiga halva prisbasbeloppet i de flesta fall, även om det finns försäkringsbolag som tillämpar ett rättsskydd för mindre summor.

Utöver detta bör det också nämnas att rättshjälp och rättsskydd är två skilda begrepp. Rättshjälp är lagstadgat och finns tillgängligt om du mot förmodan inte skulle ha någon hemförsäkring, medan rättsskydd är något som försäkringsbolagen erbjuder. Här nedan går vi igenom hur villkoren kan skilja sig, men även vad rättsskyddet faktiskt täcker.

Villkor för rättsskydd

Vid en tvist kan din hemförsäkring täcka nödvändiga och skäliga kostnader som är motiverade. Det kan bland annat röra sig om arvodet för ditt ombud, kostnader för utredningar, eller beställningar av bevisning vid en rättegång.

Ersättningsnivåer

De olika försäkringsbolagen ersätter inte med exakt lika summor. Förvänta dig däremot allt mellan 200 000 till 500 000 kr som maxbelopp, samt cirka 20 000 kr för egna utredningskostnader. Tvister som omfattas är de som sker i tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen – samt att de även kan handla om ersättning för miljöskador, eller överklaganden av lantmäteriförrättning.

Självrisk

De flesta försäkringsbolag tillämpar en självrisk på 20-25 % av den ersättningsbara kostnaden, eller den lägsta självrisken som gäller för övrigt i denna typ av försäkring.

Krav på kontinuerligt försäkringsskydd

En sak som många ofta glömmer är att du måste ha haft en giltig försäkring under minst två år, samt att den ska ha varit sammanhängande för att rättsskyddet ska gälla.

Det finns dock ett undantag till regeln, till exempel om du säljer ett sommarhus och säger upp fritidshusförsäkringen i samband med detta. Om en tvist uppkommer under försäljningen är du alltså fortsatt skyddad av försäkringen.

Hur du ansöker om rättsskydd

Kort förklarat behöver du gå igenom dessa steg för att få hjälp med din tvist. Det kan se lite annorlunda ut från fall till fall, men i regel är det så här tillvägagångssättet ser ut:

 1. Du kontaktar ett juridiskt ombud som anmäler det till försäkringsbolaget.
 2. En utredning påbörjas om rättsskydd kan beviljas eller inte.
 3. Om du får ersättning gäller det för skäliga kostnader för ditt ombud, samt det som krävs för bevisprövning. Den omfattar också motpartens kostnader om du blir dömd att betala i tvisten.
 4. Du betalar självrisken till ditt ombud som brukar ligga på 20-25 % av totalkostnaden. Själva ersättningen i försäkringen betalas däremot direkt till ombudet via försäkringsbolaget.

Observera även att det är möjligt att påbörja en ansöka om rättsskydd på egen hand, däremot är det praxis att anlita ett professionellt ombud.

Vad täcker rättsskyddet i hemförsäkringen?

Några av de vanligaste ärendena där ett rättsskydd kan tillämpas är:

 • Fel i fastigheten
 • Brister i bostadsrätten
 • Entreprenadtvister

Vilka ärenden täcks inte av rättsskyddet?

Det som inte ingår är ärenden som påbörjats av andra myndigheter än domstolar. Dessa kan vara Hyres- och arrendenämnder, men även Kronofogden eller Skatteverket. I dessa tvister kan du alltså inte få någon ersättning av rättsskyddet i din hemförsäkring. Detsamma gäller även för förtal eller skilsmässa då detta redan täcks av det offentliga rättssystemet. 

Saker att tänka på kring tvister

Något som ibland glöms bort är att ersättningen i rättsskyddet inte täcker samtliga kostnader. Det framgår också hos alla försäkringsbolag att skyddet endast täcker nödvändiga och skäliga kostnader. 

I rättsskyddet täcks du vanligtvis i hela Norden, men även utomlands upp till 45 dagar i de allra flesta fall. Om du har en bostadsrätt behöver du däremot ha ett bostadsrättstillägg för att en sådan ska gälla, något som kan vara bra att ha med sig.

Det som inte brukar ingå i rättsskyddet är:

 • Kostnader för resor och hotell.
 • Förlorad arbetsinkomst.
 • Viss kostnad till ombudet beroende på begränsningarna i försäkringen.
 • Prisavdrag eller skadestånd som en domstol kan döma ut.

Om du vill försäkra dig om att rättsskydd kommer beviljas måste du även anlita ett godkänt ombud som en advokat eller en biträdande jurist. Ersättning betalas vanligtvis inte ut direkt, utan sker vid utdragna ärenden minst vart sjätte månad. Detta innebär också att du kan behöva ligga ute med pengar själv.

Vanliga frågor och svar

När har man rätt till rättshjälp?

Du har alltid rätt till detta då det är lagstadgat i Sverige. Du måste dock uppfylla kriterier som att du är en privatperson, att det ekonomiska underlaget understiger 260 000 kr, men även att det inte finns något rättsskydd tillgängligt (om du exempelvis är oförsäkrad).

Vad innebär rättsskydd i hemförsäkring?

Kort förklarat betyder det att du kan få ersättning för kostnader för ett juridiskt ombud vid ett tvistemål. Detta gäller alltså oavsett om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt, villa, eller fritidshus.

Kan man få rättshjälp vid vårdnadstvist?

Det hör inte till vanligheterna att rättsskyddet täcker dessa tvister. Däremot kan det ingå ersättning för vårdnadstvister om de är väldigt komplicerade.

Vem betalar advokatkostnader vid vårdnadstvist?

Då dessa vanligtvis inte täcks av din hemförsäkring är det varje part som står för sina egna rättegångskostnader. Detta gäller alltså oavsett om man vinner eller förlorar tvisten i fråga.

Är ID-skydd en del av rättsskyddet i hemförsäkringen?

Nej, men denna brukar ändå ingå. Det beror dock på vilket försäkringsbolag du har då alla agerar olika, till exempel om man jämför Folksam, Moderna, If, Länsförsäkringar eller Trygg Hansa.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *